تبلیغات
همه چیز در مورد عربی

همه چیز در مورد عربی

درس دهم

هدف این درس پس از آشنایی دانش آموز با کلمات جدید، فهم این مطلب است که دانش آموز بداند زبان که از ترکیب کلمات ایجاد می شود دارای اجرایی است که سازمان زبان را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر انواع کلمات به کار برده شده در زبان را به دانش آموز می شناساند.

 

ترجمه درس کوشش در کار

اینجا دو مورچه بر روی دیوار هستند.

در دهان دو مورچه دانه ای بزرگ هست.

مورچه ها دانه را به سمت خانه حمل می کنند.

در وسط راه دانه به زمین افتاد،

مورچه در طلب دانه (دنباله دانه) برگشت،

برگ را در جوی انداخت.

سپس مورچه اولی از آب خارج شد.

هر دو مورچه دانه را باهم گرفتند.

بعد از کوشش دو مورچه به خانه رسیدند.

بله ! ... کوشش کلید موفقیت و همکاری کلید خوشبختی است.

 

 

قانون

با توجه به متن درس، اگر دقت کنیم خواهیم دید که کلمات عربی از سه نوع تشکیل می شوند.

۱ – یک عده از کلمات به نام اشخاص یا چیزها دلالت می کنند، آنها را اسم می گوئیم.

۲ – عده ای دیگر بر انجام کاری در زمان مشخص دلالت می کنند، آنها را فعل می گوئیم.

۳ – عده ای دیگر از کلمات، معنی مستقل ندارند و هنگام به کار رفتن در جمله مفهوم پیدا می کنند، آنها را حرف می گوئیم.

علامت اسم این است که بیشتر دارای تنوین یا الف و لام «أل» می باشد.

                   اسم  = العمل، الجدار، النحلة، کبیرةُ، صغیرةُ، کتابُ.

کلمه ¬ {       فعل  = رَجَعَتْ، تَحمل، ذَهَبَ، وَصََلت.

                   حرف  = و، فی، إلی، من.

 

 

 

تمرین های درس

1– با توجه به متن درس به سؤالات زیر پاسخ دهید:

۱– هَلْ وَصَلَت ْ النّملتانِ الی البیت؟   

الف )لا ، ابداً                     ب) نعم، بعد جدٍ .

 

۲– أیْنَ  سَقَطت الجنة؟

الف ) فی الساعقة .          

ب ) فی اللارض .     

 

۳– ما حَمَلَت النَّملةُ الاُخری ؟

الف ) الْوَرَقة الصّغیرة ؟       

ب ) الحّبة الکبیرة ؟   

 

۲– لغات زیر را با توجه به شماره های ۱ – اسم ، ۲ – فعل ، ۳ – حرف را مشخص کنید.

الف ) اللُغة              د ) مُقدّسة             م) ألی        

ب ) نحن                ه) لِسانٍ                ن ) فی       

ج ) نزّل                 و ) نُحِبُّ              ی ) مُبینٍ     

 

۳– با کلمات زیر جمله کامل بسازید، شماره گذاری نمایید:

۱ – التلّْمیذُ      ۲ – الْکتابَ      ۳ – قَرَأ

الف )       

۱ – القلمَ        ۲ – أَخَذَت       ۳ – التلمیذة

ب )       

۱ – أَنت ِ        ۲ – صادقة       ۳ – طالبةُ

ج )       

 

۴– باتوجه به تصاویر جاهای خالی را پر کنید:

        فعل             حرف                         

الف )....... الطالب ........ المدرسة .

( ۱ – یذهب  ، ۲ – یحْمل ، ۳ – إلی ، ۴ – تحت)

 

ب ) ....... الطالبة ......... البیت .

( ۱- وَقَعَت، ۲ – رَجَعَت ، ۳ – إلی ، ۴ – ب)

 

    فعل                    اسم   

د ) ........ الوالد من ..........

(۱ – خروج ، ۲ – البیت ، ۳ – وَصَل ، ۴ – فی )

 

  

کلمات جدید

اللُغة = زبان

نزّل =  نازل کرد

لسان = زبان

مبین = آشکار ، واضح

نُحِبُ = دوست می داریم

عالَمّیة = جهانی

أُحِبُ = دوست می دارم

اخی = برادرم

أبی = پدرم

یَدْعو = می خواند

اَلصَّوم = روزه

نَحْن= ما • نظرات() 
 • درس نهم

  ۱– هدف این درس نیز آشنایی دانش آموز با کلمات جدید است و اینکه در زبان عربی یک نوع کاربرد برای جمع بستن اسمها وجود دارد که از تغییر شکل پیدا کردن اسم به دست مِی آید و در اصطلاح به آن جمع مُکَسَّر می گوئیم.

   

  ترجمه درس

  دانش آموزان به کلاس داخل شدند.

  سپس معلم نقاشی آمد.

  دانش آموزان شروع به نقاشی کشیدن کردند.

  سعید قلم را گرفت و دفتر نقاشی را باز کرد.

  عکس خورشید را در آسمان نقاشی کرد.

  سپس رودخانه کوچکی را نقاشی کرد.

  و درختان و کوه هایی را

  و دو پرنده کوچک در قفس

   نقاشی کرد،

  سعید به نقاشی نگاه کرد ...

  و از خودش پرسید.

  آیا پرندگان، قفس را دوست می دارند؟

  هرگز ! ... ابداً ! ...

  صفحه جدیدی باز کرد.

  پرنده ای نقاشی کرد.

  بر روی درخت بلندی،

  و حوضی پر از آب،

  و پروانه هایی در آسمان.

   

   

  قانون

  ۱– در این درس با یک نوع جمع آشنا می شویم که مانند جمع سالم نیست. در جمع سالم شکل مفرد اسم تغییر نمی کند ولی بعضی از اسامی وجود دارند که با تغییر شکل ... مفرد آنها جمع بسته می شوند. این نوع جمع را جمع مُکَسَّر می نامیم.

  ساختن جمع مُکَسَّر مانند جمع های سالم، راه مشخص و قاعده خاصی ندارد و بسیاری از آنها را در فارسی به کار می بریم. نمونه هایی از آن در مثال های زیر می آید:

  ۱ -  أشخاص، أشجار             ۴  علماء، شهدا                 ۷ – أُمور، علوم

  ۲ – أنبیاء، أولیاء                   ۵ – مساجد، مَراجع           ۸ – تلامیذ، تفاسیر

  ۳ – أهالی، اراضی                ۶ – رِجال، نقاط

   

   

   

  تمرین های درس

  ۱– پاسخ کامل سؤالات زیر کدام است :

  ۱ – ما أَخَذَ سعیدُ ؟              

  الف ) أخَذَ سعیدُ صورة .

  ب ) أَخَذَ سعیدُ القلم .

   

  ۲- مَنْ دَخَلَ المعلمُ فی الصّفّ.

  الف )   دَخََلَ المعلمُ فی الصّفِّ.

  ب ) دَخَل التّلامیذُ فی الصّفِّ.

   

  2- اسم اشاره مناسب را در جای خالی قرار دهید:

      ۱ - ......کتابُ مفیدُ .            

       الف ) هذا           ب) هذه              ج ) هولاء

   

      ۲- ...... عالِمانِ مُحْترمانِ .

              الف ) ذلک         ب ) هذین            ج ) هذان

   

      ۳ - ....... تُفاحتانِ .

      الف ) هذان       ب ) هذین            ج ) هاتان

   

      ۴ - ...... رجالُ .                  

      الف ) هذان      ب) هولاء             ج ) ذلک

   

      ۵ - ..... فاضلاتُ .                

      الف ) أولئک     ب ) هذا              ج ) تلک

   

  ۳– در عبارت های زیر که بخشی از دعای ندبه است جمع های مکسر وجود دارد. آنها را بخوانید و جدول را کامل کنید:

  أین الشَموسَ الطالِعَة؟ أَینَ الْاقمارُ المُنیرة؟ أینَ الْْانْجُمُِ الزّاهرة؟ أینَ أعلامُ الدّینِ و قواعِدِ العم؟ أین المدَّخَرُ الْفرائضِ و السُّنَن؟ ....

   

  الْفرائض

  بزرگان

  الشُّموسُ

  ماهها

  خورشیدها

  واجبات

  السُّنن

  الْانْجُم

  ستاره ها

  اَعْلامُ

  الْاقمار

  سنت ها

   

   

  کلمات جدید

  رجال  - مردان (جمع رجل )       

  الزّهراة – درخشان          

  ناظرین – نگاه کنندگان

  الشموس – خورشیدها (جمع شمس)

  اعلام – بزرگان (جمع علم)

  الطالعة – طلوع کنندها

  المدّْخر – ذخیره شده

  الاقمار – ماهها (جمع قمر)               

  تجدید – احیا کردن

  المنیرة – درخشان، روشن

  الفرائض – واجبات ( جمع فریضه)

  الآنجم – ستاره ها ( جمع نجم)

  السّنن – سنت ها، روش ها، ( جمع سنت) • نظرات() 
 • درس هشتم

  هدف

  جمع سالم

   

   

  ترجمه درس

  چه انجام دهم ای خدای من ؟!

  .... جمع سالم .... ؟!

  بعد از چند دقیقه خواهرش آمد ...

  خ – برای چه تو نگرانی ؟!

  ب – کلماتی که در آخرش «ون» و «ین» است را می خواهم. (واو و نون، یاء و نون)

  خ – فهمیدم !.... مقصود تو جمع سالم مذکر است.

  این واقعاً ساده است.

  ب – ساده ؟!

  پس ( خواهرش ) قرآن را باز کرد و به سوره حجر نگاه کرد و گفت:

   

  جمع مذکر سالم مانند مُسْلِمینَ ، صادِقینَ ، ساجِدینَ ، حافِظونَ  و وارِثونَ است. در جمله آنها حفاظت کنندگان، وارثانند.

  ب – واقعاً خوب است ... ولی ...

  خ – ولی ... چی ؟!

  ب – کلماتی که آخرش «ات» (الف و تاء) است را می خواهم.

  خ – (فهمیدم ) هان! مقصود تو جمع سالم مؤنث است.

  خ – این نیز همچنین ساده است ...

  ... آنها حافِظاتُ (حفاظت کنندگان)مُسلِماتُ (زنان مسلمان)صادِقاتُ (زنان راستگو) هستند.

  پس این آیه را خواند که در آن جمع سالم مذکر و مؤنث هست:

  همانا مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان مؤمن و زنان مؤمن و مردان قنوت کننده و زنان قنوت کننده و مردان راستگو و زنان راستگو و مردان شکیبا و زنان شکیبا و مردان فروتن و زنان فروتن ... خداوند برای آنها بخشش و پاداش بزرگی آماده کرده است.

  ب – ای خواهرم از تو سپاسگزاری می کنم.

   

   

  قانون

  1– در درس قبل آموختیم که در زبان عربی برای دو شخص یا دو چیز کاربرد اسم با زبان فارسی فرق دارد که به آن «تثنیه» می گوئیم، حال باید بدانیم که برای بیش از دو نفر (سه نفر و بیشتر) یا بیشتر از دو چیز (سه و بیشتر) که به آن جمع می گوئیم از الفاظ دیگری استفاده می کنیم.

  جمع مذکر سالم: برای ساختن آن به آخر اسم، واو و نون «ون» و یاء و نون «_ین » اضافه می کنیم.

  جمع مونث سالم: وقتی اسم دارای «ة» باشد (مؤنث) برای جمع بستن از «ات» استفاده می کنیم و حرف (ة) را حذف می کنیم.

  مثالها:    مفرد                                    جمع مذکر سالم                 

             عالم                                     عالِمونَ – عالمینَ                 

             مُجْتَهِد                                   مُجتهدونَ – مُجتهدینَ           

   

   

             مفرد                                     جمع مؤنث سالم

             طَبیبة                                     طبیبات

             شَجَرة                        شَجرات   

   

   

  2– در درس های پیش آموختیم که برای اشاره به یک شخص یا یک چیز و یا دو شخص یا دو چیز از اسم های اشاره زیر استفاده می کنیم.

           مذکر : هذا                         مذکر : ذلک

  نزدیک مفرد     ¬       مؤنث : هذه                        دور مفرد   ¬   مؤنث : تلک

   

     مذکر : هذان ، هذیْن ِ

  مثنی   ¬       مؤنث : هاتانِ ، هاتیْنِ

  حالا می آموزیم که برای اشاره به چند شخص (سه نفر و بیشتر ) از هولاء، برای نزدیک و أولئکَ برای دور استفاده می کنیم.

  مثالها:

  هولاء : معلّمونَ .                           اولئک : معلِّمونَ.

  هولاء : معلِّمات .                            اولئک : معلِّماتُ.

   

   

   

  تمرین های درس

  1– جمع اسم های زیر را با در نظر گرفتن مذکر و مؤنث بودن علامت بزنید:

  الف ) مومِنةُ                     ب ) صالح                ج) صادقةُ            د ) مولِّفُ.

  ۱ – مؤمنونَ                       ۲ - مؤمِناتُ 

  ۱ – صالِحونَ                       ۲- صالِحاتُ   

  ۱ – صادقونَ                      ۲ – صادقاتُ 

  ۱ – مؤلِّفونَ                      ۲ – مؤلِّفات 

   

  2– کلمات مناسب را در جالی خالی آن قرار دهید:

  ۱ – طالبان       ۲ – سیارةُ           ۳ – حمامةُ            ۴ – عاملون

  الف ) ال  ......   فی السّماءِ .

    ب ) ال  ......   مشغولونَ بالعَمَلِ.

    ج )  ال  ......   جالِسانِ .

    د )  ال  ......   فی الشّارع .

   

  ۳– هر یک از کلمات داده شده را در جای مناسب خود قرار داده و تغییرات لازم را انجام دهید: (بر روی کاغذ) «تمرین کاربردی»

  ذَهَبَ الْمُعَلِّمونَ إلی الْمَدْرَِسَة ِ.

  ۱ – البیت       ذَهَبَ الْمعلِّم إلی الْبَیْت.

  ۲ – جاء          ..................................

  ۳ – الطّالبُ      ...................................

  ۴ – المُدرّسونَ  ..................................

   

  ۴– ترجمه عبارت های فارسی زیر کدام گزینه است:

  ۱ – راستگویان موفقند.         

  الف ) الصادِقون َ ناحجاتُ .  

   ب) الصّادقون ناحجونَ .

   

  ۲– مؤمنان در بهشتند .    

  الف ) المؤمنون فی الْجَّنَة .

  ب ) الْمؤمنونَ فی الْجَنَتونَ .

   

   

  کلمات جدید

  موفق = ناجح

  بهشت=  الجنّة

  ذَهَبَ = رفت

  السّماء = آسمان • نظرات() 
 • درس هفتم

   

   

  هدف این درس نیز در ابتدا آشنایی دانش آموز با کلمات جدید می باشد. دیگر اینکه یاد می گیریم، چگونه می توان یک اسم را برای دو شخص یا دو چیز به کار برد. این کاربرد را « تثنیه» می گویند.

   

  ترجمه درس پشیمانی متکبر

  این دو درخت در جنگل هستند.

  بزرگ و کوچک

  بزرگ: من بلند و قوی هستم و تو کوچک و ضعیف.

  درخت کوچک به شدت ناراحت شد.

  در جنگل:

  در روزی از روزها،

  این دو مرد، دو تبر حمل می کنند.

  مرد اول: به این دو درخت نگاه کن!

  این درخت بلند و قوی است.

  این درخت برای ساختمان (ساختن) خانه جدید مفید است.

  مرد دوم: بسیار خوب! فکر خوبی است.

  پس دو مرد شروع کردند به قطع کردن درخت بلند.

  درخت بلند ... افتاد ....

  واحسرتا (افسوس)

  ای کاش من کوچک بودم!

    

   

  قانون

  1– در زبان عربی می توانیم یک اسم را برای دو نفر یا دو چیز به کار برد. وقتی می خواهیم اسمی بر دو شخص یا دو چیز دلالت کند، به آخر آن اسم «الف و نون» (انِ) یا «یاء و نون» (-ینِ) اضافه می کنیم. این اسم که کاربردش مخصوص زبان عربی است (تثنیه) نام دارد. مانند:

  مفرد (فرد شده)                            مثنی (تثنیه شده )

  طفل                                         طِفْلانِ – طِفْلَیْنِ

  طالب                                        طالبان – طالبَیْنِ

  شجرة                                       شَجَرتانِ – شَجرتَیْنِ

  2– همانطور که قبلاً برای اشاره به یک شخص و یا یک چیز از «هذا» استفاده نمودیم و اگر آن کلمه دارای « ة » باشد از «هذه» استفاده می نمودیم، اینک باید بدانیم برای اشاره به دو شخص یا دو چیز از « هذانِ – هذَیْنِ» و اگر آن کلمه دارای «ة» باشد از «هاتانِ – هاتَیْنِ» استفاده می کنیم. مانند:

  هذا قلمُ.                                    هذه شَجَرةُ.

  هذان قَلَمانِ.                               هاتان شَجَرتان.

   

   

   

  تمرین های درس

  1– با توجه به متن درس به سؤالات زیر پاسخ دهید:

  الف ) هَلْ قَطَعَ الرَّجُلانِ الشّجَرَتَیْنِ.   ۱ – نعم                   ۲ – لا          

  ب ) مَنْ بَدأََ بِقطع الشّجرة انباسقة؟     ۱– الرّجلانِ             ۲– الرّجُلُ   

  ج ) أیْنَ کانَتِ الشّجرتانِ؟              ۱ – فی الغابة           ۲ – فی الْبحْر         

   

  2– گزینه صحیح را از میان جوابها انتخاب کنید: (مفرد اسم های مثنی و مثنای مفردهای داده شده)

  الف ) رجل              ۱– رَجُلانِ            ۲– رَجُلون     

  ب) شَجَرتانِ            ۱ – شَجرتین           ۲– شَجَرة     

  ج ) کتاب               ۱ – کتابانِ              ۲– کتابونَ     

  د ) طبیبان               ۱ – طبیبین             ۲– طبیبُ      

  ه) قویّتان                ۱ – قویُّ                ۲– قویةُ        

  ی ) صغیرةُ             ۱– صغیرتانِ           ۲– صغیرانِ           

   

  3– باتوجه به تصویر پاسخ هر سؤال را علامت بزنید:

  قلمان               (الف)

  فی الصّورة قلمانِ .

  أیْن َالْقلمانِ ؟

  ۱ – القلمانِ علی الکتابِ     

  ۲ – القلمانِ جنبَ الکتابِ            

   

  طالبان                    (ب)

  فی الصّورة طالبان ِ .

  أیْنَ الطّالبانِ.

  ۱ – هذان الطالبان أمام الشّجرتَیْن .  

  ۲ – هذان الطالبان خَلفَ السّیارة .        

   

  شَجرتانِ             (ج)

  هَلْ فی الصّورة شجرتانِ ؟

  ۱ – نَعَم، فی الصّورة شجرتان.            

  ۲ – لا، فی الصّورة شجرةُ.             

   

  4– گزینه های مناسب را با عدد مشخص کنید:

  الف ) هذه                   ۱ – حَمامَتانِ.

  ب ) هذانِ                   ۲ – فی الغُرفَة.

  ج ) هاتانِ                   ۳ – فی الْمَحْفظة.

  د) اَلْمِفتاحانِ                ۴ – شجرةُ .

  ه) القلمانِ                   ۵ – کتابانِ .

   

   

   

  کلمات جدید

  قَطَع ¬ برید – قطع کرد

  قالت ¬ گفت

  کان ¬ بود

  کانتِ ¬ بود

  الْمفتاحانِ ¬ جمع مفتاح (کلید)

  یَذْهَبُ ¬ می رود • نظرات() 
 • درس ششم

  هدف این درس آشنایی با کلمات جدید عربی و نیز یادگیری جوانب و مکان هاست به صورت نسبی.

  یعنی وقتی سؤال شد که مثلاً :تخته سیاه کجاست؟در جواب می گوئیم:جلوی کلاس و ..

   

  ترجمه درس گنج کجاست؟

  پدر : پسرم! گنج کجاست؟

  پسر: این معلوم است، گنج نزد ثروتمندان است.

  پدر : نه! ثروت از بین رونده است.

  پسر : هان ( فهمیدم) ... بله ... گنج جلوی طلا فروش است.

  پدر : نه ! پسرم ! این گنج نیست.

  پسر : بنابراین! گنج زیر آن خرابه است.

  پدر : نه! این خیال پردازی است.

  پسر : عجیب است! ... پس گنج کجاست؟ .... حتماً گنج پشت کوهها و دریاهاست.

  پدر : نه ... نه ...! پشت کوهها بیابان است و در دریاها آب هست.

  پسر : بنابراین! گنج کجاست؟ کجاست؟ کجاست؟ ....

  پدر : پسرم! گنج در کنارت است.

  پسر : اما ... کجا ...؟

  پدر : بله! پسرم! گنج در کار است ... گنج در کوشش کردن است.

   

   

  قانون

  هر وقت بخواهیم از مکان چیزی یا کسی سؤال کنیم از کلمه «أیْنَ » استفاده می کنیم. مانند:

  أینَ التلّمیذُ ؟              أینَ الکتابُ؟

  برای پاسخ به این سؤال می توان از کلمات نشان دهنده مکان « جوانب» استفاده کرد. این کلمات عبارتند از:

  عَلی ¬ بر روی

  أمامَ ¬ جلو

  خَلْفَ ¬ پشت

  تَحت ¬ زیر

  فوق ¬ بالا

  عِنْدَ ¬ نزد

  فی ¬ در (داخل)

  جَنْبَ ¬  کنار

  مانند:

  التّلمیذ أمام اللّوح.                         

  التّلمیذُ خَلْفَ الباب.

  الکتابُ تحتَ الْمحفظة.

  الکتابُ عندَ الطالب.

   

   

   

  تمرین های درس

  1– با توجه به تصویر جملات زیر را کامل کنید:

   

            

   

  1– أمام        ۲ – علی        ۳ – عِندَ        ۴ – خلف          ۵ – تحتَ       ۶ – جنب

  أین ...... ؟

  الف ) التُّفتاحُ          الکتابِ.

  ب ) القَلَمُ              الکتابِ.

  ج ) السیارة            الوَردة.

  د ) الکتابُ              السّیارة.

  ه) المحْفَظةُ           الصائرة.

  و ) الطاّئرةُ             القلم.

   

   

  2– با توجه به تصویر سؤال ها و پاسخ های داده شده را مرتب کنید:

   

          

   

  الف ) أینَ السّیارة ؟                     ۱ – السّاعَة علی الصَّخرة.

  ب ) أیْن الطّفلُ ؟                         ۲ – السّحابةُ فی السّماءِ.

  ج ) أیْنَ السّاعة ؟                       ۳ – الصَّخرةُ خَلفَ الطّفلِ.

  د) أیْنَ المَحفظة ؟                       ۴ – السّیارة تَحتَ الشجرة.

  ه ) أیْنَ السّحابَةَ ؟                       ۵ – الطّفل أمام الصّخرة.

  و ) أیْن َ القَلَمُ ؟                          ۶ – الشََّجرة جنب السّیارة.

  م) أیْن َ الشّجرة ؟                        ۷ – الکتابُ أمام الطّفلِ.

  ن ) أیْنَ الصّخرةُ ؟                        ۸ – القلمُ جَنبَ الکتاب.

  ی ) أیْنَ الکتابُ ؟                         ۹ – المَحْفَظَةَ علی الصّخرة.

   

  3– با توجه به معنی آیات کلمه حذف شده را که در متن درس با آن آشنا شده اید در جای خود قرار دهید.

  الف ) گنج     وَ کانَ تَحْته .... کهف – ۸۲       

  و زیر آن گنجی بود. 

  ۱ – الْکنز                        ۲ – الشمس           

   

  ب ) کوه       لَوْ أنْزلْنا هذا الْقرآنَ عَلَی ..... لَرأَیته خاشِعاً.   حشر - ۲۱

  اگر این قرآن را بر کوه نازل می کردیم، حتماً آن را در مقابل خدا فروتن می دیدی.

  ۱ – البحر                       ۲ – الجبل             

   

  ج ) کجا          ..... ما کُنْتُمْ تَعْبُدونَ      شعراء -  ۹۲

  چیزهایی که می پرستید کجایند؟

  ۱ – مَنْ                        ۲ – أیْنَ               

  کلمات جدید

  الطائرة  ¬  هواپیما

  الطّفْلُ   ¬   کودک

  السّحابة ¬  ابر

  الشَّمسُ ¬  خورشید

  الأُمُّ ¬  مادر

  أَلْجِبالُ ¬  کوهها (جمع کوه ß  جَبَل)

   

   

   

  کلمات جدید

  الغُصْن ¬ شاخه

  نَظیف ¬ پاکیزه، تمیز

  غُرفة ¬ اتاق

  اَلنَّجاحُ¬  پیروزی، موفقیت

  الصَّفِّ ¬ کلاس

  عالِمةُ ¬  زن دانشمند و فهمیده • نظرات() 
 • درس پنجم

  1– هدف این درس آشنایی دانش آموز با یکی دیگر از کلمات پرسشی زبان عربی است، همچنین اینکه دانش آموز باید بداند، در زبان عربی بین مرد "مذکر" و زن " مؤنث" از نظر لفظی فرق گذاشته می شود تا بهتر شناخته شوند.

   

   

  ترجمه درس چه کسی بهتر است؟

  این آهو است، او در جنگل است.

  آهو: چه کسی بهتر و بدتر است؟

  فیل: من بهترم، من قوی و بزرگ ام. شکی نیست که (من بهترم).

  آهو: او کیست؟ او جداًً و واقعاً زیباست.

  پروانه: من پروانه ام. من زیبا هستم. من برترم.

  در این وقت ....

  من پادشاه حیوانات هستم. من سلطان جنگلم .... من برترم.

  آهو: او کیست؟

  پروانه: او شیر است. او پادشاه جنگل است.

  آهو: چه کسی برتر است؟ او (مذکر) یا او (مؤنث) آن (مذکر ) یا آن (مونث).

  شانه به سر: بهترین، دارای صفت های نیکوست.

  آهو: نظر و عقیده ای درست است و کلامی زیبا.

   

   

  قانون

  1– برای سؤال در مورد اشخاص از کلمه " مَن" استفاده می شود. مثلاٌ معلم در کلاس سؤال می کند: مَن احمد؟ یعنی احمد کیست؟

  اگر نخواهیم سؤال کنیم در مورد مرد "مذکر" می گوئیم مَن هُوَ ؟ و اگر او زن "مؤنث" باشد می گوئیم: مَن هی؟

   

  2– بسیاری از کلمه های عربی و فارسی به هم شبیه هستند. به همین علت یادگیری زبان عربی برای فارسی زبان ها بسیار ساده و شیرین است. به طور مثال تعدادی از کلمات در هر دو زبان به یک معنی به کار می روند، مانند:

  ساعة  ¬ ساعت       قلم  ¬ قلم

  دفتر   ¬ دفتر           کتاب  ¬ کتاب

  یا کلمه هایی وجود دارند که ظاهراً یک شکل اند ولی معنی متفاوت دارند، مانند :

  صورة  ¬ عکس             صورت   ¬ چهره

  لوح ¬ تخته سیاه      لوح ¬ لوح تقدیر و ...

  یا کلمه هایی که در زبان عربی وجود دارد و هم خانواده های آنها در زبان فارسی رایج است. مانند:

  نافذ  ¬ پنجره          نفوذ  ¬ منفذ

   

   

   

  تمرین های درس

  1– باتوجه به پرسش ها و پاسخ های زیر گزینه صحیح را انتخاب کنید:

  الف ) مَنِ الزٌارِعُ؟                        ۱ – فاطمه الطّیبة.

  ب ) مَن الطٌیبیة؟                         ۲ – سمیره اَلمعلمة.

  ج ) مُن العامِلُ؟                         ۳ – رَحیمُ الزّارع.       

  د ) مَن المعَلِمُ ؟                        ۴ – علی الّعبدیٌُ.

  ه ) مَنِ المعلِّمة؟                        5 – سعید العامِل.

  و ) مَنِ الْجندیّ ؟                        6 – محمد الْمعلِّم.

   

  2– با توجه به تصویر گزینه صحیح را انتخاب کنید.

  1– هل تلک نَحْلةُ؟     

  الف ) لا، تلک نملةُ.      

  ب ) نعم، تلک نحلهٌ.   

   

  2–            

  الف ) من هو ؟                هو جندیّ.

  ب ) من هی ؟                هی جندیة.

   

  3–     

  الف ) ما ذلک ؟         ذلک بَحرُ .            

  ب) من هی ؟          هی جندیةُ.  

   

   

   

  3 – به تصویرهای زیر با دقت نگاه کنید. مانند نمونه برای هر تصویر دو سؤال بسازید و به آنها پاسخ دهید: (بر روی کاغذ)

  الف )      

  ۱ – ما تلک ؟   - تلک شَجَرةُ؟

  ۲ – هل تلک شجرةُ؟ - نعم ، تلک شَجَرةُ.

   

  ب )      

  ۱ - ....................................

  ۲ - ....................................

   

  ج )         

  ۱ - ......................................

  ۲ - ......................................

   

   

   

  4– غلط های موجود در عبارت های زیر را تصحیح کنید، صحیح را علامت بزنید:

  الف ) ماهذا؟ ذلک مائدةَ .

     ۱ ) ذلک – تلک                

      ۲) هذه – ذلک                 

      ۳) هذه – تلک         

      ۴) هذه – هذه          

   

  ب ) هل هذا حمامة ُ؟  نَعَم ، هذه حمامة.

     ۱) تلک                           

     ۲) هذه                   

     ۳) ذلک                    

     ۴)هیچکدام              

   

  ج ) مَن ذلک ؟ ذلک صورةُ ؟ 

     ۱) ما – تلک – هذه            

     ۲) ما – هذه – تلک                                       

     ۳) ما – تلک – تلک                       

    ۴ ) هیچکدام        

   

   

   

  5– کدام ترجمه عبارت های فارسی زیر صحیح است :

  الف) - او کیست؟ او پزشک است .

      ۱ ) من ذلک ؟ ذلک جُندیَُّ. 

      ۲ ) من هو ؟ هو طبیب ُ.  

   

  ب ) این چیست؟ این کشتی است.

    ۱ ) من هذا؟ هذا سیّارةُ.                

    ۲ ) ما هذه ؟ هذه سفینةُ.             

   

  ج ) آن چیست؟ آن دیوار است.

     ۱ ) ما هذه ؟ هذا جدارُ .                 

     ۲ ) ما ذلک ؟ ذلک جدارُ .                       

   

   

  6- با توجه به شمسی یا قمری بودن حروف پس از  "ال " کلمات زیر را با تلفظ صحیح بخوانید:

  الفَتح – الضرر – الصالح – البصیر – الیوم – الکُفر – السجود – الحلال – الصادق – الایمان – الضالین – الدنیا – البعید.

   

   

  7– با توجه به معنی آیات کلمه های پرسشی شماره ۱ هَلْ و شماره ۲ مَنْ را در جای خالی شماره مورد نظر را بنویسید.

  الف ) هذا إلاّ بشرُ مِثلَکُم.   انبیا – ۳  آیا این بشری همچون شماست؟

   ب ) اصْدَقُ مِنَ ا... حَدیثاً. نساء – ۸۷ چه کسی راستگوتر از خداوند است؟

   ج ) یَتّبِعُ الرّسول؟ بقره – ۱۴۳ چه کسی از پیامبر پیروی می کند؟

   د ) تَستوی الظُّلِماتُ و َ النُِّور . رعد – ۱۶ آیا تاریکی و نور با هم برابرند؟

   

   

   

  کلمات جدید

  الزّارع ¬ کشاورز

  الطّیبة ¬ پزشک زن

  الْعامِلُ ¬ کارگر

  الْجُنْدیُّ ¬ سرباز • نظرات() 
 • درس چهارم

  –هدف این درس آشنایی دانش آموز با کلمات جدید و یادگیری اسم اشاره به دور می باشد

  همچنین آشنایی با صنعت دیگری از حروف عربی که در تلفظ به کار می رود.

   

  ترجمه درس در باغ

  مهدی و پدرش در باغ هستند.

  م - ... جداً زیباست!

  - آیا آن میوه است؟

  پ – بله ... آن انار است.

  آن سیب است.

  و آن انگور است.

  م – آیا آن سفره است؟

  پ – بله آن سفره است.

  م – و آیا بر روی سفره غذا هست؟

  پ – بله ... آن غذاست .... آن گوشت پرنده است.

  م – و آن چیست؟

  پ – آن درخت است.

   

   

  قانون

  1– دانستیم که هذا و هذه اسم اشاره نزدیک به معنی " این " می باشند. حال باید بدانیم که اسم اشاره به دور در زبان عربی کلمات ذلکَ و تِلکَ به معنی "آن" می باشد.

  در ضمن اسم های اشاره هذه و تلک برای کلماتی که در آخر آنها "ة" باشد، به کار می رود. مانند:

  هذه شجرةٌ  و  تلک شجرّة

  هذه حدیقهٌ و  تلک حدیقة

   

  2– حروف هجای عربی (به غیر از الف) به دو دسته تقسیم می شوند که صفت یکی "شمسی " و دیگری " قمری" می باشد.

   

  حروف شمسی عبارتند از:

  ت – ث – د – ذ – ر – ز – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ل  - ن

  می توان اینها را این گونه حفظ کرد. ۲ تا "ت"، ۳ تا "س"، ۴ تا "ز"، شلندر.

   

  حروف قمری عبارتند از:

  ا – ب – ج  ح – خ – ع – غ – ف – ق – ک – م – ه – و – ی

  می توان اینها را این گونه حفظ کرد: عجب خوک احمقیه، فخ.

  فرق آنها در این است که هرگاه "ال" بر سر یکی از حروف شمسی در آید، لام آن در تلفظ حذف شده، حرف شمسی، مشدد خوانده می شوند.

   مانند:

  اصل کلمه               تلفظ               نوشتن (املاء)

  اَلشَمس   ¬        اَششَمس   ¬      اَ لشمس

  ولی هر گاه "ال " بر سر یکی از حروف قمری در آید در خواندن آن هیچ تغییری ایجاد نمی شود. مانند:

  اصل کلمه        تلفظ             املاء

  اَلقَمَر    ¬       القَمَر    ¬       اَلقََمَر

  تلفظ صحیح حروف شمسی و قمری چه در زبان عربی و چه در کلمات عربی زبان فارسی باید رعایت شود.

   

   

   

  تمرین های درس

  1– با توجه به تصویر (موقعیت دور یا نزدیک بودن) گزینه صحیح را مشخص کنید.

  الف ) ما هذا ؟ هذا عنب

  ب ) ما تلک ؟ ذالك فراشّة

                            

   

  2– جمله صحیح را علامت بزنید.

  الف ) تلک حمامّة     

  ب ) ذلک شجرةٌ      

  ج ) تلک قلم            

  د ) تلک عنب          

   

  3– پرسش و پاسخ های زیر را تصحیح کنید: (با توجه به تصویر)

   

  الف ) ما هذا؟  

         هل هذا ثوب؟

         لا هذه محفظّة.

  ب ) ما ذلک؟   

        هل ذلک جدار؟

        لا، تلک بیت.

  ج ) ما تلک؟ 

       هل تلک فاکهّة؟

       لا – ذلک جدارٌ.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4– بازی جورچین: دو تا دو تا کلمات را با اسم اشاره مناسب انتخاب کنید:

   

  سفینة

  ذلک

  لحم

  هذا

  خیر

  تلک

  مائدة

  هذا

  رحمة

  تلک

  قومة

  هذا 

  ب

  تلک

  شجرة

  هذه

  شمس

  هذه

  قوم

  هذه

  ماء

  ذلک

  فاکهة

  ذلک

   

   

  کلمات جدید

  خیر  ¬ خوبی

  وَعد  ¬ وعده

  الجنة ¬ بهشت • نظرات() 
 • درس سوم

  1– هدف این درس آشنا شدن دانش آموز با گفتگویی ساده در عربی به وسیله جمله های پرسشی و جمله های خبری است.

   

  ترجمه درس مورچه در باغ

  این مورچه است. مورچه در باغ است. مورچه سؤال کرد:

  این چیست؟ این عجیب است! این حتماً ستون است!

  زنبور گفت: نه، این مرد است.

  مورچه پرسید: این چیست؟ آیا این مروارید است؟

  زنبور جواب داد: نه، این انگور است.

  م : این سقف است؟ بله. این سقف است!

  ز : نه، نه ... این برگ است.

  م : این چیست؟ آیا این درخت است؟

  ز : نه، این گل است.

  م : و این چیست؟

  ز : این پروانه است؟

  م : این چیست؟ این جداً وسیع است؟ آیا این دریا است؟

  ز : نه، نه ... این آبگیر کوچک است.

   

   

  قانون

  1– در زبان عربی برای پرسشی کردن جمله از کلمات مخصوصی استفاده می شود. مثلاً برای سؤال کردن درباره چیزهای گوناگون از عبارت: ما هذا  ß  این چیست ؟ استفاده می کنیم.

  هر گاه در آخر کلمه مورد سؤال " ة "  باشد از ما هذه؟  استفاده می کنیم در غیر اینصورت ماهذا را به کار می بریم.

  ما هذه ؟                  هذه شجرة

  ما هذا ؟                   هذا قلم

   

  2– حروف زبان فارسی و عربی همیشه با کمک حرکت خوانده می شوند و این حرکات عبارتند از:

  عربی                      فارسی                    شکل

  ضمه                       ضمه یا پیش              ___ُ___

  فتحه                       فتحه یا زبر                __َ__

  کسره                      کسره یا زیر                      ِِِِِِ 

  می توان روی حرفی که دارای حرکت نباشد علامت " ه" را قرار داد که نام آن سکون  یا جزم است و گاهی حرکت های سه گانه فوق، همراه نون ساکن تلفظ می شوند که در این صورت نام آنها تنوین است:      ًٍ    ُ

  در ضمن باید دانست که تغییر یک حرکت معنی کلمه را در زبان عربی دگرگون می کند. مانند:

  کَتَبتَ    (نوشتی)          کَتَبتُ (نوشتم)

  إمام     (پیشوا)            أمام (جلو)

  بَر    (بیابان)                 بِر (نیکی)            بُر (گندم)

   

   

   

  تمرین های درس

  1– پرسش ماهذا و ماهذه برای کدام یک از جملا ت زیر صحیح است؟

  الف ) ماهذا ؟ ........... ثوب                                  ب ) ماهذا ؟ ............ شجرة    

  ج ) ما هذا ؟ ........... حمامة                                 د ) ما هذه ؟ ......... قمرٌ        

   

  2– با توجه به تصویر پاسخ مناسب را از میان پاسخ ها پیدا کنید و شماره آن را در داخل مربع بنویسید؟

   

  الف ) هل هذه شجرة؟

  1– نعم ، هذه فراشّة.

  2– لا، هذه نافذّة.

  3– نعم، هذا بابٌ.

  4– نعم، هذا رجلٌ.

  5 – لا، هذه ورقّة.

  6 – نعم، هذا عنبٌ.

  7 – لا، هذه نملّة.

  ب ) هل هذا  عنبٌ ؟

  ج) هل هذا رجلٌ ؟

  د ) هل هذا بابٌ ؟

   

   

  ۳ – با توجه به تصویر، سؤال صحیح را علامت بزنید؟

  الف )    

  ب )  

  ج)

      

  د )

  ۱ – ماهذا ؟                ۱ – ما هذا ؟           ۱ – ما هذا ؟            ۱ – ما هذا ؟ 

  ۲ – ما هذه  ؟             ۲ – ما هذه ؟            ۲ – ما هذه ؟           ۲ – ما هذه ؟

   

   

  کلمات جدید

  مَحفظَةٌ  ¬ کیف

  قَمَر  ¬ ماه

  وَرَقة  ¬ برگ • نظرات() 
 • درس دوم

  – هدف این درس آشنا شدن دانش آموز با ساختن جمله عربی با اسم اشاره هذا و هذه است.

  هذا  ¬ این

  هذه  ¬ این

  می دانید که اسم اشاره "این" برای نشان دادن کسی یا چیزی در فاصله نزدیک به کار می رود.

   

   

  قانون

  کلمه " هذه" برای اشاره به کلماتی به کار می رود که معمولاً آخر آنها " ه " باشد.

  تلفظ حروف هجا: در فارسی و عربی فرق زیادی ندارند. مگر در هشت حرف که تلفظ غیر صحیح، علاوه بر نادرست بودن سبب می شود معنای کلمات کاملاً تغییر کند. بنابراین لازم است همانگونه که در خواندن نماز و تلاوت قرآن این نکات را رعایت می کنیم، در خواندن سایر جملات عربی نیز حتماً تلفظ صحیح حروف را در نظر داشته باشیم.

  مثال:

  حرف                       کلمه عربی                                  تلفظ کلمه در فارسی

  ث                          ثَمین (گرانبها)                               سمین (فربه – چاق)

  ح                           حَمیم ( صمیمی)                          همیم ( با همت)

  ذ                           ذکی (پاکیزه)                                زکی (باهوش)

  ص                         صار (شد)                                    سار (حرکت کرد)

  ض                         ظُلل (گمراه شد)                           زل (لغزید)

  ط                           طَل ( شبنم)                                تل ( تپه )

  ظ                           ظاهر (آشکار)                               زاهر (درخشان)

  ع                           عمل (کار)                                   أمل ( امید)

   

   

  تمرین های درس

  1– گزینه صحیح را مشخص کنید:

  الف )  ۱ – هذه سفینة    

         ۲ – هذا سفینة  

         ۳ – هذا حمامة   

         ۴ – هذه ملک     

   

  ب )   ۱– هذا امرأة      

        ۲ – هذه ثوب     

       ۳ – هذا رَجُلُ      

       ۴ – هذه جدار     

   

  ج ) ۱ – هذا حمامة    

      ۲ – هذه نجمة    

      ۳ – هذه جدار    

      ۴ – هذا مدرسة  

   

   

  ۲ – با توجه به عکس های زیر جمله صحیح را مشخص کنید.

   

  الف ) هذا جدار         الف) هذا امرأةُ          الف ) هذا سیارة        الف ) هذا سیارة

  ب ) هذه شجرة        ب ) هدا امرأة           ب ) هذا بحر              ب ) هذا جدار      

  ج ) هذا شجرة         ج ) هذا بیت             ج ) هذه قریه             ج ) هذه سیارة  

   

   

  3– آیا می توان اشیاء و اشخاص را با اسم های اشاره نشان داد؟ با مثال مشخص کنید:

  الف ) بله – هذا رجل -  هذا امراة                    ب ) بله – هذا امرة – هذه بیت    

  ج ) خیر                                                  د ) بله – هذا شجرة – هذه معلم   

   

   

   

  کلمات جدید

  رَجُلٌ ¬ مرد             حدیقةّ  ¬ باغ            موعظةّ  ¬ نصیحت        ماء  ¬ آب

  ثوبٌ  ¬ لباس            سیارةّ  ¬ ماشین        اُمةّ ¬ جامعه، امت        فاکهةّ ¬ میوه

  امراة ¬ زن              بقرة  ¬ گاو              نجم  ¬ ستاره             جبل  ¬ کوه

  صلاة  ¬ نماز           حمامةّ  ¬ کبوتر         شارع  ¬ خیابان          بیت  ¬ خانه • نظرات() 
 • درس اول

  ۱– هدف این درس آشنایی با چند لغت ساده عربی است.

  بَحْر ¬ دریا

  مَلِک ¬ پادشاه

  سَفینة ¬ کشتی

  َکنْز¬ گنج

  جِدار ¬ دیوار

  مَدِینة ¬ شهر

  قَرٌیة   ¬روستا

  صَخٌرة ¬ قطعه سنگ بزرگ (صخره)

   

   

  قانون

  ۱– آشنایی با حروف زبان عربی: همانطور که می دانید جملات از ترکیب کلمات ساخته می شوند. همینطور کلمات از پیوند حروف درست می شوند. هر زبان تعداد مشخصی حرف دارد، که بدان ها حروف الفبا می گوییم. در عربی ۲9 حرف داریم:

  أ (همزه) – ب- ت – ث – ج – ح – خ – د – ذ – ر – ز – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق – ک – ل – م – ن – و – ه – ا (الف) – ی

  با کمی دقت در می یابیم این حروف که آنها را حروف هجاء می نمامند، عیناً مانند حروف زبان فارسی است با این تفاوت که در زبان فارسی چهار حرف " پ – چ – ژ – گ " بر آنها افزوده شده است.

  تمرین های درس

  1– در هر ردیف یک کلمه با سه تای دیگر هم شکل نیست و فرق دارد. آن کلمه را انتخاب کنید.

  الف ) : 1 – مَلِک             

           ۲– صَخرة                        

          ۳ – بَحر        

           ۴– جدار       

  ب ) : 1 -  صخرة            

        ۲ – مدینة    

        ۳ – کتاب      

        ۴ – سفینة     

  ج )  : ۱– کَنز         

          ۲- بحر        

         ۳ – جدار     

          ۴– قریة        

  د ) :  ۱– طالب           

         ۲ – قلم               

         ۳ – مَلِک             

         ۴ – صَورة       

  ۲– کلمات مشخص شده ردیف های ۱ – ۳ – ۴  با ردیف ۲ چه فرقی دارند؟

  الف) فرق ندارند

  ب ) ه آخرشان اضافه شده

  ج ) ه در آخرشان نیست 

  د) هیچکدام

  ۳– بازی زیر را کامل کنید ( جورچین عکس با لغت )

                 

  ۱- الف ) صخرة

  2- ب ) کتاب

  ۳- ج ) جدار

  4 - د) سفینة

  ۵- ه ) قلم

  کلمات جدید:     

  نافذة ¬ پنجره    

  باب  ¬ در

  مسلم  ¬ مسلمان

  ساعة  ¬ ساعت

  طلب  ¬ دانش آموز

  صورة  ¬ عکس • نظرات() 
 • قواعد عربی

  فعل : انجام دادن کار یا روی دادن حالتی دریک زمان مشخص را فعل می گویند .

  در دوره راهنمایی با چند نوع فعل آشنا می شوید :

  فعل ماضی : بر انجام دادن کار یا روی دادن حالتی در زمان گذشته اطلاق می شود .

  مانند :  کَتَبَ ...... نوشت

  فعل مضارع : برانجام دادن کار یا روی دادن حالتی در زمان حال اطلاق می شود .

  مانند: یَکتُبُ ...... می نویسد

  فعل مستقبل : بر انجام دادن کار یا روی دادن حالتی در زمان آینده اطلاق می شود .

  مانند : سَیَکتُبُ و سَوفَ یَکتُبُ ........ خواهد نوشت

  فعل امر : انجام دادن کار یا روی دادن حالتی را از شخص مورد نظر درخواست می کند یا دستور می دهد.

  مانند:  اُکتُب ....... بنویس

  فعل نهی : بر بازداشتن کسی از کاری دلالت دارد .

  مانند :  لا تَذهَبوُا ...... نروید

  فعل ماضی منفی (نفی ماضی) : عدم انجام کار در زمان گذشته را نشان می دهد.

  مانند: ما سَجَدتُم ....... سجده نکردند

  فعل مضارع منفی (نفی مضارع) : عدم انجام کار در زمان حال را نشان می دهد .

  مانند :  لا تَخرُجانِ ....... خارج نمی شوند

   

  اسم اشاره

   مذکر

  هذا (اسم اشاره به نزدیک)                        مانند : هذا صِراطٌ مستقیمٌ.

  ذلک (اسم اشاره به دور)                           مانند : ذلک فَضْلُ الله .

  مؤنث

  هذه (اسم اشاره به نزدیک )                       مانند : لا تَقْرَبا هذه الشَّجَرة .

  تلک (اسم اشاره به دور )                          مانند : تلک الْجَنَّة ُ .... .

   

  اسم اشاره مثنی:

  الف) مذکر :

                  هذان ِ  - هذین ِ            مانند:    هذان ِ طالبان ِ     .         هذین ِ طالبَین ِ

  ب) مؤنث :

                 هاتان ِ – هاتَین ِ            مانند:    هاتان طاِلبَتان ِ     .         هاتَین ِ طالِبَتَین ِ

   

  اسم اشاره جمع :

  الف ) نزدیک – هؤلاء

   ب )  دور    – اولئک

   

  کلمات پرسشی:

  هَل = آیا ؟              ¬           هل انتم مسلمون ؟

  ما = چه چیزی ؟       ¬          ما هذا ؟

  مَن = که، چه کسی ؟  ¬          مَنْ المُؤمِنُ؟

  أین = کجا               ¬         أین بقیّة الله ؟

   

  کلمات جواب:

  در جواب پرسش هایی که با «هل» آغاز می شوند:

   نَعَم – لا

  در جواب پرسش هایی که با «أینَ» آغاز می شوند.

  تَحتَ – فَوقَ – جَنْب – أمام – خَلْف – عَلی – فِی

   

  کلمه:

  الف ) اسم :   برای معرفی اشیاء و اشخاص به کار می رود.

                                                                مانند : علی  ،  حسن

  ب ) فعل:   دارای زمان و مفهوم انجام کار یا داشتن حالت است.

                                                                مانند : ذَهَبَ، کَتَبَ

  ج ) حرف:    حرفها غالباً همراه اسم یا فعل بکار می روند.

                                                                مانند: فی الصَفِ، عَلی المِنضَدَةِ.

   

  علامت اسم:

  الف ) ال    ¬  مانند :          خَلَقَ اللّهُ السّماواتِ و الارْضَ بالْحَقّ

   

  ب ) تنوین   ¬  مانند :          هذا کِتابٌ مُصَدِقٌ .

   

   

  اسم:

  الف) مفرد : اسمهایی که برای یک نفر یا یک چیز به کار می رود.

  مانند : طالب - مؤمن  -  شاکر

  ب ) مثنی : اسمهایی که برای دو نفر یا دو چیز به کار می رود، که برای مثنی کردن از علامت «ان ِ» یا «یْن ِ» استفاده می کنیم.

  مانند : صدیقان ِ           مُسْلِمَیْن ِ 

  ج) جمع : اسمهایی که برای چند نفر یا چند چیز به کار می رود، که برای جمع کردن از علامت «ونَ» یا «ینَ» یا «ات» استفاده می کنیم.

  مانند : المومنونَ – المؤمنینَ – المؤمنات 

   

  اسمهای جمع :

  الف ) جمع مذکر سالم: اسمهایی که با علامت «ونَ» و «ینَ» بسته  می شوند، فقط برای مذکر به کار می روند.

  مانند : المؤمنون َ – المؤمنین َ

  ب ) جمع مؤنث سالم: اسمهایی که با «ات» جمه بسته می شوند، غالباً برای مؤنث (انسان و غیرانسان) به کار می روند.

  مانند : المؤمنات

  ج ) جمع مکسر: با تغییر دادن حروف و حرکات اسم مفرد، جمع مکسر ایجاد می شود (انسان و غیر انسان).

  مانند: تلامیذ • نظرات() 

 • آخرین پست ها


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :