۱– هدف این درس نیز آشنایی دانش آموز با کلمات جدید است و اینکه در زبان عربی یک نوع کاربرد برای جمع بستن اسمها وجود دارد که از تغییر شکل پیدا کردن اسم به دست مِی آید و در اصطلاح به آن جمع مُکَسَّر می گوئیم.

 

ترجمه درس

دانش آموزان به کلاس داخل شدند.

سپس معلم نقاشی آمد.

دانش آموزان شروع به نقاشی کشیدن کردند.

سعید قلم را گرفت و دفتر نقاشی را باز کرد.

عکس خورشید را در آسمان نقاشی کرد.

سپس رودخانه کوچکی را نقاشی کرد.

و درختان و کوه هایی را

و دو پرنده کوچک در قفس

 نقاشی کرد،

سعید به نقاشی نگاه کرد ...

و از خودش پرسید.

آیا پرندگان، قفس را دوست می دارند؟

هرگز ! ... ابداً ! ...

صفحه جدیدی باز کرد.

پرنده ای نقاشی کرد.

بر روی درخت بلندی،

و حوضی پر از آب،

و پروانه هایی در آسمان.

 

 

قانون

۱– در این درس با یک نوع جمع آشنا می شویم که مانند جمع سالم نیست. در جمع سالم شکل مفرد اسم تغییر نمی کند ولی بعضی از اسامی وجود دارند که با تغییر شکل ... مفرد آنها جمع بسته می شوند. این نوع جمع را جمع مُکَسَّر می نامیم.

ساختن جمع مُکَسَّر مانند جمع های سالم، راه مشخص و قاعده خاصی ندارد و بسیاری از آنها را در فارسی به کار می بریم. نمونه هایی از آن در مثال های زیر می آید:

۱ -  أشخاص، أشجار             ۴  علماء، شهدا                 ۷ – أُمور، علوم

۲ – أنبیاء، أولیاء                   ۵ – مساجد، مَراجع           ۸ – تلامیذ، تفاسیر

۳ – أهالی، اراضی                ۶ – رِجال، نقاط

 

 

 

تمرین های درس

۱– پاسخ کامل سؤالات زیر کدام است :

۱ – ما أَخَذَ سعیدُ ؟              

الف ) أخَذَ سعیدُ صورة .

ب ) أَخَذَ سعیدُ القلم .

 

۲- مَنْ دَخَلَ المعلمُ فی الصّفّ.

الف )   دَخََلَ المعلمُ فی الصّفِّ.

ب ) دَخَل التّلامیذُ فی الصّفِّ.

 

2- اسم اشاره مناسب را در جای خالی قرار دهید:

    ۱ - ......کتابُ مفیدُ .            

     الف ) هذا           ب) هذه              ج ) هولاء

 

    ۲- ...... عالِمانِ مُحْترمانِ .

            الف ) ذلک         ب ) هذین            ج ) هذان

 

    ۳ - ....... تُفاحتانِ .

    الف ) هذان       ب ) هذین            ج ) هاتان

 

    ۴ - ...... رجالُ .                  

    الف ) هذان      ب) هولاء             ج ) ذلک

 

    ۵ - ..... فاضلاتُ .                

    الف ) أولئک     ب ) هذا              ج ) تلک

 

۳– در عبارت های زیر که بخشی از دعای ندبه است جمع های مکسر وجود دارد. آنها را بخوانید و جدول را کامل کنید:

أین الشَموسَ الطالِعَة؟ أَینَ الْاقمارُ المُنیرة؟ أینَ الْْانْجُمُِ الزّاهرة؟ أینَ أعلامُ الدّینِ و قواعِدِ العم؟ أین المدَّخَرُ الْفرائضِ و السُّنَن؟ ....

 

الْفرائض

بزرگان

الشُّموسُ

ماهها

خورشیدها

واجبات

السُّنن

الْانْجُم

ستاره ها

اَعْلامُ

الْاقمار

سنت ها

 

 

کلمات جدید

رجال  - مردان (جمع رجل )       

الزّهراة – درخشان          

ناظرین – نگاه کنندگان

الشموس – خورشیدها (جمع شمس)

اعلام – بزرگان (جمع علم)

الطالعة – طلوع کنندها

المدّْخر – ذخیره شده

الاقمار – ماهها (جمع قمر)               

تجدید – احیا کردن

المنیرة – درخشان، روشن

الفرائض – واجبات ( جمع فریضه)

الآنجم – ستاره ها ( جمع نجم)

السّنن – سنت ها، روش ها، ( جمع سنت)