هدف این درس پس از آشنایی دانش آموز با کلمات جدید، فهم این مطلب است که دانش آموز بداند زبان که از ترکیب کلمات ایجاد می شود دارای اجرایی است که سازمان زبان را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر انواع کلمات به کار برده شده در زبان را به دانش آموز می شناساند.

 

ترجمه درس کوشش در کار

اینجا دو مورچه بر روی دیوار هستند.

در دهان دو مورچه دانه ای بزرگ هست.

مورچه ها دانه را به سمت خانه حمل می کنند.

در وسط راه دانه به زمین افتاد،

مورچه در طلب دانه (دنباله دانه) برگشت،

برگ را در جوی انداخت.

سپس مورچه اولی از آب خارج شد.

هر دو مورچه دانه را باهم گرفتند.

بعد از کوشش دو مورچه به خانه رسیدند.

بله ! ... کوشش کلید موفقیت و همکاری کلید خوشبختی است.

 

 

قانون

با توجه به متن درس، اگر دقت کنیم خواهیم دید که کلمات عربی از سه نوع تشکیل می شوند.

۱ – یک عده از کلمات به نام اشخاص یا چیزها دلالت می کنند، آنها را اسم می گوئیم.

۲ – عده ای دیگر بر انجام کاری در زمان مشخص دلالت می کنند، آنها را فعل می گوئیم.

۳ – عده ای دیگر از کلمات، معنی مستقل ندارند و هنگام به کار رفتن در جمله مفهوم پیدا می کنند، آنها را حرف می گوئیم.

علامت اسم این است که بیشتر دارای تنوین یا الف و لام «أل» می باشد.

                   اسم  = العمل، الجدار، النحلة، کبیرةُ، صغیرةُ، کتابُ.

کلمه ¬ {       فعل  = رَجَعَتْ، تَحمل، ذَهَبَ، وَصََلت.

                   حرف  = و، فی، إلی، من.

 

 

 

تمرین های درس

1– با توجه به متن درس به سؤالات زیر پاسخ دهید:

۱– هَلْ وَصَلَت ْ النّملتانِ الی البیت؟   

الف )لا ، ابداً                     ب) نعم، بعد جدٍ .

 

۲– أیْنَ  سَقَطت الجنة؟

الف ) فی الساعقة .          

ب ) فی اللارض .     

 

۳– ما حَمَلَت النَّملةُ الاُخری ؟

الف ) الْوَرَقة الصّغیرة ؟       

ب ) الحّبة الکبیرة ؟   

 

۲– لغات زیر را با توجه به شماره های ۱ – اسم ، ۲ – فعل ، ۳ – حرف را مشخص کنید.

الف ) اللُغة              د ) مُقدّسة             م) ألی        

ب ) نحن                ه) لِسانٍ                ن ) فی       

ج ) نزّل                 و ) نُحِبُّ              ی ) مُبینٍ     

 

۳– با کلمات زیر جمله کامل بسازید، شماره گذاری نمایید:

۱ – التلّْمیذُ      ۲ – الْکتابَ      ۳ – قَرَأ

الف )       

۱ – القلمَ        ۲ – أَخَذَت       ۳ – التلمیذة

ب )       

۱ – أَنت ِ        ۲ – صادقة       ۳ – طالبةُ

ج )       

 

۴– باتوجه به تصاویر جاهای خالی را پر کنید:

        فعل             حرف                         

الف )....... الطالب ........ المدرسة .

( ۱ – یذهب  ، ۲ – یحْمل ، ۳ – إلی ، ۴ – تحت)

 

ب ) ....... الطالبة ......... البیت .

( ۱- وَقَعَت، ۲ – رَجَعَت ، ۳ – إلی ، ۴ – ب)

 

    فعل                    اسم   

د ) ........ الوالد من ..........

(۱ – خروج ، ۲ – البیت ، ۳ – وَصَل ، ۴ – فی )

 

  

کلمات جدید

اللُغة = زبان

نزّل =  نازل کرد

لسان = زبان

مبین = آشکار ، واضح

نُحِبُ = دوست می داریم

عالَمّیة = جهانی

أُحِبُ = دوست می دارم

اخی = برادرم

أبی = پدرم

یَدْعو = می خواند

اَلصَّوم = روزه

نَحْن= ما