۱– هدف این درس آشنایی با چند لغت ساده عربی است.

بَحْر ¬ دریا

مَلِک ¬ پادشاه

سَفینة ¬ کشتی

َکنْز¬ گنج

جِدار ¬ دیوار

مَدِینة ¬ شهر

قَرٌیة   ¬روستا

صَخٌرة ¬ قطعه سنگ بزرگ (صخره)

 

 

قانون

۱– آشنایی با حروف زبان عربی: همانطور که می دانید جملات از ترکیب کلمات ساخته می شوند. همینطور کلمات از پیوند حروف درست می شوند. هر زبان تعداد مشخصی حرف دارد، که بدان ها حروف الفبا می گوییم. در عربی ۲9 حرف داریم:

أ (همزه) – ب- ت – ث – ج – ح – خ – د – ذ – ر – ز – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق – ک – ل – م – ن – و – ه – ا (الف) – ی

با کمی دقت در می یابیم این حروف که آنها را حروف هجاء می نمامند، عیناً مانند حروف زبان فارسی است با این تفاوت که در زبان فارسی چهار حرف " پ – چ – ژ – گ " بر آنها افزوده شده است.

تمرین های درس

1– در هر ردیف یک کلمه با سه تای دیگر هم شکل نیست و فرق دارد. آن کلمه را انتخاب کنید.

الف ) : 1 – مَلِک             

         ۲– صَخرة                        

        ۳ – بَحر        

         ۴– جدار       

ب ) : 1 -  صخرة            

      ۲ – مدینة    

      ۳ – کتاب      

      ۴ – سفینة     

ج )  : ۱– کَنز         

        ۲- بحر        

       ۳ – جدار     

        ۴– قریة        

د ) :  ۱– طالب           

       ۲ – قلم               

       ۳ – مَلِک             

       ۴ – صَورة       

۲– کلمات مشخص شده ردیف های ۱ – ۳ – ۴  با ردیف ۲ چه فرقی دارند؟

الف) فرق ندارند

ب ) ه آخرشان اضافه شده

ج ) ه در آخرشان نیست 

د) هیچکدام

۳– بازی زیر را کامل کنید ( جورچین عکس با لغت )

               

۱- الف ) صخرة

2- ب ) کتاب

۳- ج ) جدار

4 - د) سفینة

۵- ه ) قلم

کلمات جدید:     

نافذة ¬ پنجره    

باب  ¬ در

مسلم  ¬ مسلمان

ساعة  ¬ ساعت

طلب  ¬ دانش آموز

صورة  ¬ عکس