– هدف این درس آشنا شدن دانش آموز با ساختن جمله عربی با اسم اشاره هذا و هذه است.

هذا  ¬ این

هذه  ¬ این

می دانید که اسم اشاره "این" برای نشان دادن کسی یا چیزی در فاصله نزدیک به کار می رود.

 

 

قانون

کلمه " هذه" برای اشاره به کلماتی به کار می رود که معمولاً آخر آنها " ه " باشد.

تلفظ حروف هجا: در فارسی و عربی فرق زیادی ندارند. مگر در هشت حرف که تلفظ غیر صحیح، علاوه بر نادرست بودن سبب می شود معنای کلمات کاملاً تغییر کند. بنابراین لازم است همانگونه که در خواندن نماز و تلاوت قرآن این نکات را رعایت می کنیم، در خواندن سایر جملات عربی نیز حتماً تلفظ صحیح حروف را در نظر داشته باشیم.

مثال:

حرف                       کلمه عربی                                  تلفظ کلمه در فارسی

ث                          ثَمین (گرانبها)                               سمین (فربه – چاق)

ح                           حَمیم ( صمیمی)                          همیم ( با همت)

ذ                           ذکی (پاکیزه)                                زکی (باهوش)

ص                         صار (شد)                                    سار (حرکت کرد)

ض                         ظُلل (گمراه شد)                           زل (لغزید)

ط                           طَل ( شبنم)                                تل ( تپه )

ظ                           ظاهر (آشکار)                               زاهر (درخشان)

ع                           عمل (کار)                                   أمل ( امید)

 

 

تمرین های درس

1– گزینه صحیح را مشخص کنید:

الف )  ۱ – هذه سفینة    

       ۲ – هذا سفینة  

       ۳ – هذا حمامة   

       ۴ – هذه ملک     

 

ب )   ۱– هذا امرأة      

      ۲ – هذه ثوب     

     ۳ – هذا رَجُلُ      

     ۴ – هذه جدار     

 

ج ) ۱ – هذا حمامة    

    ۲ – هذه نجمة    

    ۳ – هذه جدار    

    ۴ – هذا مدرسة  

 

 

۲ – با توجه به عکس های زیر جمله صحیح را مشخص کنید.

 

الف ) هذا جدار         الف) هذا امرأةُ          الف ) هذا سیارة        الف ) هذا سیارة

ب ) هذه شجرة        ب ) هدا امرأة           ب ) هذا بحر              ب ) هذا جدار      

ج ) هذا شجرة         ج ) هذا بیت             ج ) هذه قریه             ج ) هذه سیارة  

 

 

3– آیا می توان اشیاء و اشخاص را با اسم های اشاره نشان داد؟ با مثال مشخص کنید:

الف ) بله – هذا رجل -  هذا امراة                    ب ) بله – هذا امرة – هذه بیت    

ج ) خیر                                                  د ) بله – هذا شجرة – هذه معلم   

 

 

 

کلمات جدید

رَجُلٌ ¬ مرد             حدیقةّ  ¬ باغ            موعظةّ  ¬ نصیحت        ماء  ¬ آب

ثوبٌ  ¬ لباس            سیارةّ  ¬ ماشین        اُمةّ ¬ جامعه، امت        فاکهةّ ¬ میوه

امراة ¬ زن              بقرة  ¬ گاو              نجم  ¬ ستاره             جبل  ¬ کوه

صلاة  ¬ نماز           حمامةّ  ¬ کبوتر         شارع  ¬ خیابان          بیت  ¬ خانه