1– هدف این درس آشنا شدن دانش آموز با گفتگویی ساده در عربی به وسیله جمله های پرسشی و جمله های خبری است.

 

ترجمه درس مورچه در باغ

این مورچه است. مورچه در باغ است. مورچه سؤال کرد:

این چیست؟ این عجیب است! این حتماً ستون است!

زنبور گفت: نه، این مرد است.

مورچه پرسید: این چیست؟ آیا این مروارید است؟

زنبور جواب داد: نه، این انگور است.

م : این سقف است؟ بله. این سقف است!

ز : نه، نه ... این برگ است.

م : این چیست؟ آیا این درخت است؟

ز : نه، این گل است.

م : و این چیست؟

ز : این پروانه است؟

م : این چیست؟ این جداً وسیع است؟ آیا این دریا است؟

ز : نه، نه ... این آبگیر کوچک است.

 

 

قانون

1– در زبان عربی برای پرسشی کردن جمله از کلمات مخصوصی استفاده می شود. مثلاً برای سؤال کردن درباره چیزهای گوناگون از عبارت: ما هذا  ß  این چیست ؟ استفاده می کنیم.

هر گاه در آخر کلمه مورد سؤال " ة "  باشد از ما هذه؟  استفاده می کنیم در غیر اینصورت ماهذا را به کار می بریم.

ما هذه ؟                  هذه شجرة

ما هذا ؟                   هذا قلم

 

2– حروف زبان فارسی و عربی همیشه با کمک حرکت خوانده می شوند و این حرکات عبارتند از:

عربی                      فارسی                    شکل

ضمه                       ضمه یا پیش              ___ُ___

فتحه                       فتحه یا زبر                __َ__

کسره                      کسره یا زیر                      ِِِِِِ 

می توان روی حرفی که دارای حرکت نباشد علامت " ه" را قرار داد که نام آن سکون  یا جزم است و گاهی حرکت های سه گانه فوق، همراه نون ساکن تلفظ می شوند که در این صورت نام آنها تنوین است:      ًٍ    ُ

در ضمن باید دانست که تغییر یک حرکت معنی کلمه را در زبان عربی دگرگون می کند. مانند:

کَتَبتَ    (نوشتی)          کَتَبتُ (نوشتم)

إمام     (پیشوا)            أمام (جلو)

بَر    (بیابان)                 بِر (نیکی)            بُر (گندم)

 

 

 

تمرین های درس

1– پرسش ماهذا و ماهذه برای کدام یک از جملا ت زیر صحیح است؟

الف ) ماهذا ؟ ........... ثوب                                  ب ) ماهذا ؟ ............ شجرة    

ج ) ما هذا ؟ ........... حمامة                                 د ) ما هذه ؟ ......... قمرٌ        

 

2– با توجه به تصویر پاسخ مناسب را از میان پاسخ ها پیدا کنید و شماره آن را در داخل مربع بنویسید؟

 

الف ) هل هذه شجرة؟

1– نعم ، هذه فراشّة.

2– لا، هذه نافذّة.

3– نعم، هذا بابٌ.

4– نعم، هذا رجلٌ.

5 – لا، هذه ورقّة.

6 – نعم، هذا عنبٌ.

7 – لا، هذه نملّة.

ب ) هل هذا  عنبٌ ؟

ج) هل هذا رجلٌ ؟

د ) هل هذا بابٌ ؟

 

 

۳ – با توجه به تصویر، سؤال صحیح را علامت بزنید؟

الف )    

ب )  

ج)

    

د )

۱ – ماهذا ؟                ۱ – ما هذا ؟           ۱ – ما هذا ؟            ۱ – ما هذا ؟ 

۲ – ما هذه  ؟             ۲ – ما هذه ؟            ۲ – ما هذه ؟           ۲ – ما هذه ؟

 

 

کلمات جدید

مَحفظَةٌ  ¬ کیف

قَمَر  ¬ ماه

وَرَقة  ¬ برگ