–هدف این درس آشنایی دانش آموز با کلمات جدید و یادگیری اسم اشاره به دور می باشد

همچنین آشنایی با صنعت دیگری از حروف عربی که در تلفظ به کار می رود.

 

ترجمه درس در باغ

مهدی و پدرش در باغ هستند.

م - ... جداً زیباست!

- آیا آن میوه است؟

پ – بله ... آن انار است.

آن سیب است.

و آن انگور است.

م – آیا آن سفره است؟

پ – بله آن سفره است.

م – و آیا بر روی سفره غذا هست؟

پ – بله ... آن غذاست .... آن گوشت پرنده است.

م – و آن چیست؟

پ – آن درخت است.

 

 

قانون

1– دانستیم که هذا و هذه اسم اشاره نزدیک به معنی " این " می باشند. حال باید بدانیم که اسم اشاره به دور در زبان عربی کلمات ذلکَ و تِلکَ به معنی "آن" می باشد.

در ضمن اسم های اشاره هذه و تلک برای کلماتی که در آخر آنها "ة" باشد، به کار می رود. مانند:

هذه شجرةٌ  و  تلک شجرّة

هذه حدیقهٌ و  تلک حدیقة

 

2– حروف هجای عربی (به غیر از الف) به دو دسته تقسیم می شوند که صفت یکی "شمسی " و دیگری " قمری" می باشد.

 

حروف شمسی عبارتند از:

ت – ث – د – ذ – ر – ز – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ل  - ن

می توان اینها را این گونه حفظ کرد. ۲ تا "ت"، ۳ تا "س"، ۴ تا "ز"، شلندر.

 

حروف قمری عبارتند از:

ا – ب – ج  ح – خ – ع – غ – ف – ق – ک – م – ه – و – ی

می توان اینها را این گونه حفظ کرد: عجب خوک احمقیه، فخ.

فرق آنها در این است که هرگاه "ال" بر سر یکی از حروف شمسی در آید، لام آن در تلفظ حذف شده، حرف شمسی، مشدد خوانده می شوند.

 مانند:

اصل کلمه               تلفظ               نوشتن (املاء)

اَلشَمس   ¬        اَششَمس   ¬      اَ لشمس

ولی هر گاه "ال " بر سر یکی از حروف قمری در آید در خواندن آن هیچ تغییری ایجاد نمی شود. مانند:

اصل کلمه        تلفظ             املاء

اَلقَمَر    ¬       القَمَر    ¬       اَلقََمَر

تلفظ صحیح حروف شمسی و قمری چه در زبان عربی و چه در کلمات عربی زبان فارسی باید رعایت شود.

 

 

 

تمرین های درس

1– با توجه به تصویر (موقعیت دور یا نزدیک بودن) گزینه صحیح را مشخص کنید.

الف ) ما هذا ؟ هذا عنب

ب ) ما تلک ؟ ذالك فراشّة

                          

 

2– جمله صحیح را علامت بزنید.

الف ) تلک حمامّة     

ب ) ذلک شجرةٌ      

ج ) تلک قلم            

د ) تلک عنب          

 

3– پرسش و پاسخ های زیر را تصحیح کنید: (با توجه به تصویر)

 

الف ) ما هذا؟  

       هل هذا ثوب؟

       لا هذه محفظّة.

ب ) ما ذلک؟   

      هل ذلک جدار؟

      لا، تلک بیت.

ج ) ما تلک؟ 

     هل تلک فاکهّة؟

     لا – ذلک جدارٌ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4– بازی جورچین: دو تا دو تا کلمات را با اسم اشاره مناسب انتخاب کنید:

 

سفینة

ذلک

لحم

هذا

خیر

تلک

مائدة

هذا

رحمة

تلک

قومة

هذا 

ب

تلک

شجرة

هذه

شمس

هذه

قوم

هذه

ماء

ذلک

فاکهة

ذلک

 

 

کلمات جدید

خیر  ¬ خوبی

وَعد  ¬ وعده

الجنة ¬ بهشت