1– هدف این درس آشنایی دانش آموز با یکی دیگر از کلمات پرسشی زبان عربی است، همچنین اینکه دانش آموز باید بداند، در زبان عربی بین مرد "مذکر" و زن " مؤنث" از نظر لفظی فرق گذاشته می شود تا بهتر شناخته شوند.

 

 

ترجمه درس چه کسی بهتر است؟

این آهو است، او در جنگل است.

آهو: چه کسی بهتر و بدتر است؟

فیل: من بهترم، من قوی و بزرگ ام. شکی نیست که (من بهترم).

آهو: او کیست؟ او جداًً و واقعاً زیباست.

پروانه: من پروانه ام. من زیبا هستم. من برترم.

در این وقت ....

من پادشاه حیوانات هستم. من سلطان جنگلم .... من برترم.

آهو: او کیست؟

پروانه: او شیر است. او پادشاه جنگل است.

آهو: چه کسی برتر است؟ او (مذکر) یا او (مؤنث) آن (مذکر ) یا آن (مونث).

شانه به سر: بهترین، دارای صفت های نیکوست.

آهو: نظر و عقیده ای درست است و کلامی زیبا.

 

 

قانون

1– برای سؤال در مورد اشخاص از کلمه " مَن" استفاده می شود. مثلاٌ معلم در کلاس سؤال می کند: مَن احمد؟ یعنی احمد کیست؟

اگر نخواهیم سؤال کنیم در مورد مرد "مذکر" می گوئیم مَن هُوَ ؟ و اگر او زن "مؤنث" باشد می گوئیم: مَن هی؟

 

2– بسیاری از کلمه های عربی و فارسی به هم شبیه هستند. به همین علت یادگیری زبان عربی برای فارسی زبان ها بسیار ساده و شیرین است. به طور مثال تعدادی از کلمات در هر دو زبان به یک معنی به کار می روند، مانند:

ساعة  ¬ ساعت       قلم  ¬ قلم

دفتر   ¬ دفتر           کتاب  ¬ کتاب

یا کلمه هایی وجود دارند که ظاهراً یک شکل اند ولی معنی متفاوت دارند، مانند :

صورة  ¬ عکس             صورت   ¬ چهره

لوح ¬ تخته سیاه      لوح ¬ لوح تقدیر و ...

یا کلمه هایی که در زبان عربی وجود دارد و هم خانواده های آنها در زبان فارسی رایج است. مانند:

نافذ  ¬ پنجره          نفوذ  ¬ منفذ

 

 

 

تمرین های درس

1– باتوجه به پرسش ها و پاسخ های زیر گزینه صحیح را انتخاب کنید:

الف ) مَنِ الزٌارِعُ؟                        ۱ – فاطمه الطّیبة.

ب ) مَن الطٌیبیة؟                         ۲ – سمیره اَلمعلمة.

ج ) مُن العامِلُ؟                         ۳ – رَحیمُ الزّارع.       

د ) مَن المعَلِمُ ؟                        ۴ – علی الّعبدیٌُ.

ه ) مَنِ المعلِّمة؟                        5 – سعید العامِل.

و ) مَنِ الْجندیّ ؟                        6 – محمد الْمعلِّم.

 

2– با توجه به تصویر گزینه صحیح را انتخاب کنید.

1– هل تلک نَحْلةُ؟     

الف ) لا، تلک نملةُ.      

ب ) نعم، تلک نحلهٌ.   

 

2–            

الف ) من هو ؟                هو جندیّ.

ب ) من هی ؟                هی جندیة.

 

3–     

الف ) ما ذلک ؟         ذلک بَحرُ .            

ب) من هی ؟          هی جندیةُ.  

 

 

 

3 – به تصویرهای زیر با دقت نگاه کنید. مانند نمونه برای هر تصویر دو سؤال بسازید و به آنها پاسخ دهید: (بر روی کاغذ)

الف )      

۱ – ما تلک ؟   - تلک شَجَرةُ؟

۲ – هل تلک شجرةُ؟ - نعم ، تلک شَجَرةُ.

 

ب )      

۱ - ....................................

۲ - ....................................

 

ج )         

۱ - ......................................

۲ - ......................................

 

 

 

4– غلط های موجود در عبارت های زیر را تصحیح کنید، صحیح را علامت بزنید:

الف ) ماهذا؟ ذلک مائدةَ .

   ۱ ) ذلک – تلک                

    ۲) هذه – ذلک                 

    ۳) هذه – تلک         

    ۴) هذه – هذه          

 

ب ) هل هذا حمامة ُ؟  نَعَم ، هذه حمامة.

   ۱) تلک                           

   ۲) هذه                   

   ۳) ذلک                    

   ۴)هیچکدام              

 

ج ) مَن ذلک ؟ ذلک صورةُ ؟ 

   ۱) ما – تلک – هذه            

   ۲) ما – هذه – تلک                                       

   ۳) ما – تلک – تلک                       

  ۴ ) هیچکدام        

 

 

 

5– کدام ترجمه عبارت های فارسی زیر صحیح است :

الف) - او کیست؟ او پزشک است .

    ۱ ) من ذلک ؟ ذلک جُندیَُّ. 

    ۲ ) من هو ؟ هو طبیب ُ.  

 

ب ) این چیست؟ این کشتی است.

  ۱ ) من هذا؟ هذا سیّارةُ.                

  ۲ ) ما هذه ؟ هذه سفینةُ.             

 

ج ) آن چیست؟ آن دیوار است.

   ۱ ) ما هذه ؟ هذا جدارُ .                 

   ۲ ) ما ذلک ؟ ذلک جدارُ .                       

 

 

6- با توجه به شمسی یا قمری بودن حروف پس از  "ال " کلمات زیر را با تلفظ صحیح بخوانید:

الفَتح – الضرر – الصالح – البصیر – الیوم – الکُفر – السجود – الحلال – الصادق – الایمان – الضالین – الدنیا – البعید.

 

 

7– با توجه به معنی آیات کلمه های پرسشی شماره ۱ هَلْ و شماره ۲ مَنْ را در جای خالی شماره مورد نظر را بنویسید.

الف ) هذا إلاّ بشرُ مِثلَکُم.   انبیا – ۳  آیا این بشری همچون شماست؟

 ب ) اصْدَقُ مِنَ ا... حَدیثاً. نساء – ۸۷ چه کسی راستگوتر از خداوند است؟

 ج ) یَتّبِعُ الرّسول؟ بقره – ۱۴۳ چه کسی از پیامبر پیروی می کند؟

 د ) تَستوی الظُّلِماتُ و َ النُِّور . رعد – ۱۶ آیا تاریکی و نور با هم برابرند؟

 

 

 

کلمات جدید

الزّارع ¬ کشاورز

الطّیبة ¬ پزشک زن

الْعامِلُ ¬ کارگر

الْجُنْدیُّ ¬ سرباز