هدف این درس آشنایی با کلمات جدید عربی و نیز یادگیری جوانب و مکان هاست به صورت نسبی.

یعنی وقتی سؤال شد که مثلاً :تخته سیاه کجاست؟در جواب می گوئیم:جلوی کلاس و ..

 

ترجمه درس گنج کجاست؟

پدر : پسرم! گنج کجاست؟

پسر: این معلوم است، گنج نزد ثروتمندان است.

پدر : نه! ثروت از بین رونده است.

پسر : هان ( فهمیدم) ... بله ... گنج جلوی طلا فروش است.

پدر : نه ! پسرم ! این گنج نیست.

پسر : بنابراین! گنج زیر آن خرابه است.

پدر : نه! این خیال پردازی است.

پسر : عجیب است! ... پس گنج کجاست؟ .... حتماً گنج پشت کوهها و دریاهاست.

پدر : نه ... نه ...! پشت کوهها بیابان است و در دریاها آب هست.

پسر : بنابراین! گنج کجاست؟ کجاست؟ کجاست؟ ....

پدر : پسرم! گنج در کنارت است.

پسر : اما ... کجا ...؟

پدر : بله! پسرم! گنج در کار است ... گنج در کوشش کردن است.

 

 

قانون

هر وقت بخواهیم از مکان چیزی یا کسی سؤال کنیم از کلمه «أیْنَ » استفاده می کنیم. مانند:

أینَ التلّمیذُ ؟              أینَ الکتابُ؟

برای پاسخ به این سؤال می توان از کلمات نشان دهنده مکان « جوانب» استفاده کرد. این کلمات عبارتند از:

عَلی ¬ بر روی

أمامَ ¬ جلو

خَلْفَ ¬ پشت

تَحت ¬ زیر

فوق ¬ بالا

عِنْدَ ¬ نزد

فی ¬ در (داخل)

جَنْبَ ¬  کنار

مانند:

التّلمیذ أمام اللّوح.                         

التّلمیذُ خَلْفَ الباب.

الکتابُ تحتَ الْمحفظة.

الکتابُ عندَ الطالب.

 

 

 

تمرین های درس

1– با توجه به تصویر جملات زیر را کامل کنید:

 

          

 

1– أمام        ۲ – علی        ۳ – عِندَ        ۴ – خلف          ۵ – تحتَ       ۶ – جنب

أین ...... ؟

الف ) التُّفتاحُ          الکتابِ.

ب ) القَلَمُ              الکتابِ.

ج ) السیارة            الوَردة.

د ) الکتابُ              السّیارة.

ه) المحْفَظةُ           الصائرة.

و ) الطاّئرةُ             القلم.

 

 

2– با توجه به تصویر سؤال ها و پاسخ های داده شده را مرتب کنید:

 

        

 

الف ) أینَ السّیارة ؟                     ۱ – السّاعَة علی الصَّخرة.

ب ) أیْن الطّفلُ ؟                         ۲ – السّحابةُ فی السّماءِ.

ج ) أیْنَ السّاعة ؟                       ۳ – الصَّخرةُ خَلفَ الطّفلِ.

د) أیْنَ المَحفظة ؟                       ۴ – السّیارة تَحتَ الشجرة.

ه ) أیْنَ السّحابَةَ ؟                       ۵ – الطّفل أمام الصّخرة.

و ) أیْن َ القَلَمُ ؟                          ۶ – الشََّجرة جنب السّیارة.

م) أیْن َ الشّجرة ؟                        ۷ – الکتابُ أمام الطّفلِ.

ن ) أیْنَ الصّخرةُ ؟                        ۸ – القلمُ جَنبَ الکتاب.

ی ) أیْنَ الکتابُ ؟                         ۹ – المَحْفَظَةَ علی الصّخرة.

 

3– با توجه به معنی آیات کلمه حذف شده را که در متن درس با آن آشنا شده اید در جای خود قرار دهید.

الف ) گنج     وَ کانَ تَحْته .... کهف – ۸۲       

و زیر آن گنجی بود. 

۱ – الْکنز                        ۲ – الشمس           

 

ب ) کوه       لَوْ أنْزلْنا هذا الْقرآنَ عَلَی ..... لَرأَیته خاشِعاً.   حشر - ۲۱

اگر این قرآن را بر کوه نازل می کردیم، حتماً آن را در مقابل خدا فروتن می دیدی.

۱ – البحر                       ۲ – الجبل             

 

ج ) کجا          ..... ما کُنْتُمْ تَعْبُدونَ      شعراء -  ۹۲

چیزهایی که می پرستید کجایند؟

۱ – مَنْ                        ۲ – أیْنَ               

کلمات جدید

الطائرة  ¬  هواپیما

الطّفْلُ   ¬   کودک

السّحابة ¬  ابر

الشَّمسُ ¬  خورشید

الأُمُّ ¬  مادر

أَلْجِبالُ ¬  کوهها (جمع کوه ß  جَبَل)

 

 

 

کلمات جدید

الغُصْن ¬ شاخه

نَظیف ¬ پاکیزه، تمیز

غُرفة ¬ اتاق

اَلنَّجاحُ¬  پیروزی، موفقیت

الصَّفِّ ¬ کلاس

عالِمةُ ¬  زن دانشمند و فهمیده