هدف این درس نیز در ابتدا آشنایی دانش آموز با کلمات جدید می باشد. دیگر اینکه یاد می گیریم، چگونه می توان یک اسم را برای دو شخص یا دو چیز به کار برد. این کاربرد را « تثنیه» می گویند.

 

ترجمه درس پشیمانی متکبر

این دو درخت در جنگل هستند.

بزرگ و کوچک

بزرگ: من بلند و قوی هستم و تو کوچک و ضعیف.

درخت کوچک به شدت ناراحت شد.

در جنگل:

در روزی از روزها،

این دو مرد، دو تبر حمل می کنند.

مرد اول: به این دو درخت نگاه کن!

این درخت بلند و قوی است.

این درخت برای ساختمان (ساختن) خانه جدید مفید است.

مرد دوم: بسیار خوب! فکر خوبی است.

پس دو مرد شروع کردند به قطع کردن درخت بلند.

درخت بلند ... افتاد ....

واحسرتا (افسوس)

ای کاش من کوچک بودم!

  

 

قانون

1– در زبان عربی می توانیم یک اسم را برای دو نفر یا دو چیز به کار برد. وقتی می خواهیم اسمی بر دو شخص یا دو چیز دلالت کند، به آخر آن اسم «الف و نون» (انِ) یا «یاء و نون» (-ینِ) اضافه می کنیم. این اسم که کاربردش مخصوص زبان عربی است (تثنیه) نام دارد. مانند:

مفرد (فرد شده)                            مثنی (تثنیه شده )

طفل                                         طِفْلانِ – طِفْلَیْنِ

طالب                                        طالبان – طالبَیْنِ

شجرة                                       شَجَرتانِ – شَجرتَیْنِ

2– همانطور که قبلاً برای اشاره به یک شخص و یا یک چیز از «هذا» استفاده نمودیم و اگر آن کلمه دارای « ة » باشد از «هذه» استفاده می نمودیم، اینک باید بدانیم برای اشاره به دو شخص یا دو چیز از « هذانِ – هذَیْنِ» و اگر آن کلمه دارای «ة» باشد از «هاتانِ – هاتَیْنِ» استفاده می کنیم. مانند:

هذا قلمُ.                                    هذه شَجَرةُ.

هذان قَلَمانِ.                               هاتان شَجَرتان.

 

 

 

تمرین های درس

1– با توجه به متن درس به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف ) هَلْ قَطَعَ الرَّجُلانِ الشّجَرَتَیْنِ.   ۱ – نعم                   ۲ – لا          

ب ) مَنْ بَدأََ بِقطع الشّجرة انباسقة؟     ۱– الرّجلانِ             ۲– الرّجُلُ   

ج ) أیْنَ کانَتِ الشّجرتانِ؟              ۱ – فی الغابة           ۲ – فی الْبحْر         

 

2– گزینه صحیح را از میان جوابها انتخاب کنید: (مفرد اسم های مثنی و مثنای مفردهای داده شده)

الف ) رجل              ۱– رَجُلانِ            ۲– رَجُلون     

ب) شَجَرتانِ            ۱ – شَجرتین           ۲– شَجَرة     

ج ) کتاب               ۱ – کتابانِ              ۲– کتابونَ     

د ) طبیبان               ۱ – طبیبین             ۲– طبیبُ      

ه) قویّتان                ۱ – قویُّ                ۲– قویةُ        

ی ) صغیرةُ             ۱– صغیرتانِ           ۲– صغیرانِ           

 

3– باتوجه به تصویر پاسخ هر سؤال را علامت بزنید:

قلمان               (الف)

فی الصّورة قلمانِ .

أیْن َالْقلمانِ ؟

۱ – القلمانِ علی الکتابِ     

۲ – القلمانِ جنبَ الکتابِ            

 

طالبان                    (ب)

فی الصّورة طالبان ِ .

أیْنَ الطّالبانِ.

۱ – هذان الطالبان أمام الشّجرتَیْن .  

۲ – هذان الطالبان خَلفَ السّیارة .        

 

شَجرتانِ             (ج)

هَلْ فی الصّورة شجرتانِ ؟

۱ – نَعَم، فی الصّورة شجرتان.            

۲ – لا، فی الصّورة شجرةُ.             

 

4– گزینه های مناسب را با عدد مشخص کنید:

الف ) هذه                   ۱ – حَمامَتانِ.

ب ) هذانِ                   ۲ – فی الغُرفَة.

ج ) هاتانِ                   ۳ – فی الْمَحْفظة.

د) اَلْمِفتاحانِ                ۴ – شجرةُ .

ه) القلمانِ                   ۵ – کتابانِ .

 

 

 

کلمات جدید

قَطَع ¬ برید – قطع کرد

قالت ¬ گفت

کان ¬ بود

کانتِ ¬ بود

الْمفتاحانِ ¬ جمع مفتاح (کلید)

یَذْهَبُ ¬ می رود